Поведінка ортованадат-аніонів в підкислених 10<sup>-3</sup>-10<sup>-2 </sup> моль/л розчинах.

Автор(и)

  • T. Linnik

Ключові слова:

ізополіванадат-аніон, концентраційні та термодинамічні константи, стандартна енергія Гіббса утворення, діаграми розподілу, рН-потенціометрія, водно-ДМФА розчин, моделювання, ізополіванадати натрію

Анотація

Досліджено процес поліконденсації в водно-диметилфорамідному розчині ортованадату натрію за температури 250С в інтервалі кислотності Z = ν(H+)/ν(VO43-) = 0÷3,5. За результатами рН-потенціометричного титрування з подальшим математичним моделюванням за допомогою програми CLINP 2.1 запропоновано моделі рівноважного утворення ізополіванадат-аніонів, які задовільно описують процеси, що відбуваються в розчині. Для реакцій комплексоутворення у водно-диметилфорамідному розчині системи Na3VO4 – HNO3–(NaNO3) – H2O – ДМФА з С(Na3VO4) = 10-3-10-2 моль/л, при іонній силі µ(NaNO3) = 0,1÷0,5 моль/л) та φ ДМФА=5об% методом quazi-Newton вперше розраховано логарифми концентраційних, а методом Пітцера термодинамічних констант утворення. Визначено стандартні енергії Гіббса утворення і дано оцінку можливості перебігу реакцій між запропонованими формами ізополіванадат-аніонів у дослідженому розчині. Вперше побудовані діаграми розподілу ізополіванадат-аніонів в водно-ДМФА розчині в залежності від кислотності середовища і визначено області домінування окремих форм іонів, що дозволило синтезувати їх солі з катіоном натрію.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Спеціальність 102 Хімія (2019-2020 н.р.)